1336809219_374585756_1-Zdjecia--Rzeczoznawstwo-wyceny-nieruchomosci_maleRzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest osobą posiadającą stosowne uprawnienia nadane przez Komendanta Głównego PSP. Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy należy spełnić dwa warunki: posiadać min. 5 lat praktyki oraz zdać państwowy egzamin pisemny i ustny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Głównego PSP. Zakres wiedzy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. podlega weryfikacji w okresach pięcioletnich. Istotą powołania do życia funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych było zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów przeciwpożarowych w projektach budowlanych i instalacyjnych. W chwili obecnej, projekty większych obiektów wymagają obligatoryjnego uzgodnienia rzeczoznawcy, natomiast inne mogę być zatwierdzane dobrowolnie. Niezbędne jest również opiniowanie projektów instalacji przeciwpożarowych.

Rzeczoznawcy opracowują również wszelkiego rodzaju ekspertyzy, audyty i opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pomoc rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest niejednokrotnie niezbędna przy rozstrzyganiu sytuacji niejednoznacznych i bardziej złożonych.
Nasza firma oferuje Państwu pełen zakres usług związanych z zakresem uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, m.in.:

  • uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów pod względem zgodności z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • uzgadniane dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowych,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej,
  • opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie odstępstw od obecnie obowiązujących przepisów,
  • opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej.