Ekspertyzy przeciwpożarowe są niejednokrotnie wymagane przy przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania obiektów istniejących. Ekspertyzy ppoż. możemy podzielić na odnoszące się do wymagań w zakresie warunków techiczno – budowlanych oraz do innych przepisów przeciwpożarowych.

Nasza firma oferuje wykonanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

  1. §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  2. §1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opracowujemy dokumentację i występujemy w imieniu inwestorów do Komendantów Wojewódzkich PSP w sprawach dotyczących zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych w trybie:

  1. §8 ust. 3 rozporządzenia MSWiAz dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
  2. §13 ust. 4 rozporządzenia MSWiAz dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Oferujemy również wykonanie dokumentacji i wystąpienie do Komendantów Wojewódzkich PSP w sprawach odstępstw od przepisów dotyczących obiektów związanych z przemysłem petrochemicznym, w tybie §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Wyżej wymienione akty prawne znajdziecie Państwo w zakładce Przepisy.